Je veća prevalenca kod osoba sa istorijom alkoholizma